fbpx

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków, zasad oraz sposobu sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego na stronie internetowej www.iwwt.pl, w tym zawierania z konsumentami umów sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Łukasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin, NIP 771-274-24-63, REGON: 100326141, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą, Usługodawcą lub In Wood We Trust.

§ 1

DEFINICJE

Następującym zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 2. Klient lub Użytkownik – Konsumenta bądź Przedsiębiorcę korzystającego lub zamierzającego korzystać ze Sklepu, w szczególności składającego zamówienie na zakup Towarów lub usług znajdujących się w gamie produktów Sprzedawcy zawartej w Sklepie.
 3. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.
 5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.
 6. Produkt lub Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, prowadzącą do utworzenia Konta i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zaś zasady składania i realizacji Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.iwwt.pl , za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usług.
 10. Strony – łącznie Klient oraz Sprzedawca.
 11. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych). Dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 12. Umowa na usługi – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Klientem na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Polski dostępnymi w Sklepie modelami mebli.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz Umów na usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz dokonywania zwrotów Towaru.
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu i korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.
 3. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia Konta, Umowy Sprzedaży, skorzystanie z usługi newslettera, skorzystanie z możliwości zamówienia katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów konieczne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail.
 4. Przez sprzedaż mebli za pośrednictwem sieci Internet rozumie się handel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępnymi w Sklepie modelami mebli. In Wood We Trust zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. In Wood We Trust nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego, w szczególności wynikającymi z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 7. Możliwość korzystania w pełni z zasobów Sklepu przez Użytkownika następuje po Rejestracji Konta.
 8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają prawom przysługujących Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Indywidualne ustawienia komputera bądź innego urządzenia, na którym Użytkownik przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości, a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie (kolory, proporcje itp.).
 10. Użytkownikami Sklepu zawierającymi Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 11. Osoba zawierająca Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną składa dodatkowo oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji tego rodzaju podmiotu.
 12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie korzystania z usług In Wood We Trust podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.
 14. W trakcie korzystania ze Sklepu i jego poszczególnych funkcjonalności In Wood We Trust wyraźnie informuje Klienta m.in. o tym, kto jest Administratorem zbieranych danych osobowych, o celu zbierania danych i okresie przez jaki dane będą przetwarzane, o podstawie prawnej zbierania danych, o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach danych, a także o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku ze zbieraniem danych.

§ 3

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi:
  1. prowadzenie Konta,
  2. formularz zamówienia bez Rejestracji;
  3. newsletter,
  4. formularz kontaktowy,
  5. formularz wyceny,
  6. formularz współpracy.
 3. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji. Prowadzenie Konta umożliwia Klientowi m. in. składanie zamówień, zapisywanie danych teleadresowych oraz ich modyfikowanie i usuwanie, tworzenie list zakupów, przeglądanie historii zamówień oraz korzystanie z kodów rabatowych.
 5. Usługa formularz zamówienia bez rejestracji polega na stworzeniu listy zakupów i złożeniu zamówienia, zapisywaniu danych teleadresowych oraz ich modyfikowania i usuwania. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez In Wood We Trust, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie In Wood We Trust. Newsletter przesyłany jest przez In Wood We Trust do wszystkich, którzy dokonali subskrypcji. Umowę na usługę newslettera Klient zawiera z chwilą wyrażenia stosownej zgody zamieszczonej w sekcji „Newsletter” na stronach internetowych Sklepu i przesłania jej Sprzedawcy wraz z adresem e-mail Klienta.
 7. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do In Wood We Trust. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 8. Usługa formularz wyceny polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie zapytania do In Wood We Trust w zakresie realizacji zamówień nietypowych. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 9. Usługa formularz współpracy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie zapytania dotyczącego możliwości nawiązania współpracy, prośby o przesłanie katalogu lub bezpłatnego próbnika kolorów. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 10. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę na usługi prowadzenia Konta oraz newsletter składając stosowne oświadczenie na adres e-mail: inwoodwt@gmail.com  lub pocztą na adres:In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zaprzestanie przesyłania newslettera lub usunie Konto on-line – w zależności od treści wypowiedzenia.
 11. In Wood We Trust może wypowiedzieć Umowę na usługi z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy na usługi przez In Wood We Trust następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta on-line, bądź przy składaniu zamówienia.
 12. In Wood We Trust jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. In Wood We Trust powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 13. In Wood We Trust podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 14. Użytkownik może powiadomić In Wood We Trust o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu (Reklamacje). Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: inwoodwt@gmail.com lub pocztą na adres:In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin

§ 4

ZAMÓWIENIA

 1. Zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a informacje dotyczące poszczególnych Towarów, prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.In Wood We Trust zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych wyrobów, bądź ich modyfikowania.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczne założenie przez Klienta Konta.
 4. Klient może składać Zamówienia według jednego ze wskazanych poniżej sposób:
  1. poprzez dodanie widniejącego w Sklepie Towaru do Koszyka i złożenie zamówienia bez rejestracji Konta;
  2. poprzez złożenie zapytania za pośrednictwem formularza wyceny, w zakresie możliwości wykonania produktu nietypowanego lub według własnego projektu i złożenia zamówienia w wyniku akceptacji przesłanej oferty cenowej.
 5. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie nazwy, koloru i ilości Towaru, imienia i nazwiska Klienta, wybranego sposobu i adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane teleadresowe. Brak podania prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania oferty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia i następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia okienka potwierdzającego, że Klient zapoznał się z tymi dokumentami i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 1. W trakcie składania zamówienia Klient przechodzi przez następujące etapy:
  1. logowanie się w Sklepie do Konta, które może nastąpić również po przejściu do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  2. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  3. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 2. W trakcie składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta przechodzi przez następujące etapy:
  1. wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,
  2. przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,
  3. wybór zamówienia bez rejestracji,
  4. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  5. wybór metody płatności za Zamówienie,
  6. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  7. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 3. W trakcie składania zamówienia w wyniku zaakceptowania przesłanej oferty cenowej, Klient przechodzi przez następujące etapy:
  1. potwierdzenie lub modyfikacja oferty poprzez wybranie w ofercie opcji „Przejdź do zamówienia”,
  2. wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,
  3. wybór metody płatności za Zamówienie,
  4. potwierdzenie realizacji Zamówienia,
  5. przekierowanie na stronę operatora płatności on-line PayU.
 4. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 5. Do momentu potwierdzenia zawartości Koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem Towaru, który się w nim znajduje.
 6. Po złożeniu zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa – In Wood We Trust przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz terminie jego realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie In Wood We Trust o przyjęciu oferty i z tą chwilą pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli In Wood We Trust nie prześle Klientowi informacji, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, umowa pomiędzy Klientem a In Wood We Trust nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone przez Klienta płatności In Wood We Trust zwraca na konto Klienta.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia In Wood We Trust prześle informację o anulowaniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Anulowanie zamówienia oznacza brak obowiązku jego realizacji przez In Wood We Trust i może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia wskazanego przez In Wood We Trust, a jeżeli termin ten nie został określony – nie później niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez In Wood We Trust.
 8. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty całej należności.
 9. Status realizacji zamówienia Klient może sprawdzić w zakładce poprzez Konto w Sklepie. W pozostałych przypadkach Klient jest informowany mailowo o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 10. Jeżeli Klient stwierdzi jakiekolwiek niezgodności w przesłanych przez In Wood We Trust informacjach dotyczących składanych przez niego zamówień, powinien niezwłocznie skorygować niezgodności kontaktując się z In Wood We Trust pod adresem e-mail: inwoodwt@gmail.com 
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność materiałów potrzebnych do jego wykonania w magazynie. W przypadku niedostępności części materiałów, Klient jest informowany o stanie zamówienia i wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnuje z realizacji zamówienia.
 12. In Wood We Trust zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych. W takim przypadku zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klienta nastąpi w ciągu 10 dni, licząc od dnia poinformowania Klienta przez In Wood We Trust o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 13. W przypadkach wskazanych w pkt. 19 i 20 In Wood We Trust nie ponosi względem Klienta żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, a rezygnacja lub odstąpienie od realizacji zamówienia nie powoduje powstania po stronie Klienta żadnych uprawnień poza możliwością żądania zwrotu uiszczonych na rzecz In Wood We Trust należności.

§ 5

PŁATNOŚCI

 1. Ceny wskazane przy każdym z Towarów są wyrażone w polskich złotych i podane są w kwotach brutto, czyli zawierających podatek VAT.
 2. Cena Towaru zawiera koszty jego dostawy przez In Wood We Trust do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. In Wood We Trust za zakupione Towary w Sklepie Internetowym przewiduje płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu Paynow.
 4. In Wood We Trust przystępuje do realizacji Zamówienia od chwili otrzymania z serwisu Paynow potwierdzenia poprawnego wykonania pełnej płatności za zamówienie.
 5. Płatności ratalne oferowane przez system Paynow są niezależne od In Wood We Trust, a zdolność kredytowa Kupującego określana jest przez system Paynow indywidualnie. 
 6. Podane w ofercie dane dotyczące wielkości raty kredytowej są wielkościami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi około 8 tygodni i jest liczony od dnia potwierdzenia wpływu całej należności na konto Sprzedawcy.
 2. Dostawa towaru przez In Wood We Trust obejmuje jego dowóz na adres wskazany przez Klienta w terminie uzgodnionym przez obie Strony, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Klienta przez In Wood We Trust o zrealizowaniu zamówienia. Dostawa nie obejmuje montażu oraz wnoszenia towaru do mieszkania/domu Klienta.
 3. Istnieje możliwość zamówienia wniesienia Towarów za dodatkową opłatą. Opcję taką Klient może wybrać podczas potwierdzenia zamówienia na stronie www.iwwt.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu i terminie uzgodnionym z In Wood We Trust, a w przypadku naruszenia tego obowiązku, zapłaci firmie opłatę w wysokości 400 zł tytułem zwrotu kosztów transportu.
 5. W przypadku odbioru Towaru we własnym zakresie przez Klienta, odbiór powinien nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta przez In Wood We Trust o zrealizowaniu zamówienia. Po upływie 14 dni, In Wood We Trust ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie Towaru w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze.
 6. Do przesyłki z Towarem In Wood We Trust dołącza paragon lub fakturę VAT w zależności od wyboru Klienta dokonanego w toku składania zamówienia i podania danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 7. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub na adres zapisany na Koncie Klienta albo dołącza ją w formie papierowej wraz z Towarem.
 8. W przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić paczkę w chwili jej doręczania w obecności kuriera. W szczególności Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody.
 9. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Stąd, przed odebraniem Towaru od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia Towaru w transporcie.
 10. Protokół ustalenia stanu przesyłki, powinien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu.

§ 7

ZWROTY TOWARÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zakupionego Towaru bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien złożyć oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy na piśmie, zwrot towaru natomiast powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczy wyłącznie Towarów ze standardowej gamy produktów In Wood We Trust przedstawionej w Sklepie i nie obejmuje Towarów na zamówienie, wykonanych według specyfikacji Klienta lub według jego indywidualnego projektu i potrzeb.
 4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zostanie zaakceptowane przez In Wood We Trust wyłącznie wtedy, gdy Towar będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam Towar oraz związane z nim akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania oraz montażu.
 5. Do przesyłki zwrotnej Towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub faktura) z kartą gwarancyjną oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić kwotę ceny sprzedaży.
 6. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zwróconego Towaru, In Wood We Trust dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia wymagania wskazane w Regulaminie, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu przez In Wood We Trust , w ciągu 7 dni roboczych, nastąpi zwrot ceny sprzedaży na konto Klienta.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres: In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA USŁUGI

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy na usługi Konsument powinien poinformować Sprzedawcę na adres e-mail: inwoodwt@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia.

§ 9

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwoodwt@gmail.com  lub pisemnie na adres: In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin
 6. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dowód zakupu Towaru i kartę gwarancyjną, dokładny opis i zdjęcia przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 7. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin.
 8. Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 9. Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie. termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna wówczas bieg od dnia doręczenia Sprzedawcy kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.
 10. Klient może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres: inwoodwt@gmail.com lub pisemnie na adres: In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin
 11.  W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.
 12. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.
 13. Klientom będącym konsumentami udziela się 12 miesięcznej gwarancji na zakupione Towary liczonej od daty sprzedaży. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez In Wood We Trust.

§ 10

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwoodwt@gmail.com lub pisemnie na adres: In Wood We Trust Łukasz Kaczmarek, ul. Rzeczna 3, 97-318 Czarnocin Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Sprzedawca i są one zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być powielane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie, w tym w opiniach o Towarach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu, jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy bądź negatywnie wpływała na funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do przesyłania przez Klientów wszelkich informacji handlowych, prowadzenia przez Klientów działalności komercyjnej lub reklamowej itp.
 6. Klient, który poweźmie informację, iż w Sklepie Internetowym zamieszczono treść niezgodną z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość na adres e-mail: inwoodwt@gmail.com

§ 12

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową, w drodze negocjacji.
 2. Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory – w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca – rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.
 5. Konsument może jednak skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, np. z mediacji lub sądownictwa polubownego. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie obowiązywać Stron, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać i będą wiązać Strony.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Sklepu treści, materiałów i publikacji. Zmiany nie wpływają na treść umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 4. In Wood We Trust ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży i Umowy na usługi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę, nie większych nich wartość Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwględnie obowiązuące przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiany zakresu działalności Sprzedawcy;
  5. konieczności poprawienia błędów, i omyłek pisarskich w Regulaminie;
  6. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałania nadużyciom;
  8. konieczności poprawy procesu obsługi Klientów i zawierania umów.
 7. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie poprzez zamieszczenie co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu.
 8. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy Sprzedaży lub Umowy na usługi, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia danej umowy.
 9. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu i innych danych dotyczących In Wood We Trust nie stanowi zmiany Regulaminu.